✌(◕‿-)✌♡ try ViralVideoDB.com daily viral videos

The man who takes a plane to work every day

Say and pronounce The Man Who on SuperTTS.com Make Your Own Text-To-Speech Words Instantly

  Info

Description

ജോലിക്ക് പോണം...യാത്ര വിമാനത്തില്‍ !!!ദിവസേനെ വിമാനത്തില്‍ ജോലിക്ക് പോയിവരുന്ന മനുഷ്യന്‍ലോസാഞ്ചല്‍സില്‍ താമസിക്കുന്ന കര്‍ട്ട് വോണ്‍ ബടിന്‍സ്‌കി ആണ് ഇത്തരത്തില്‍ വിമാനത്തില്‍ ദിവസവും ഓഫീസില്‍ പോകുന്നത്.സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ വരെയും തിരിച്ചും 6 മണിക്കൂര്‍ അതായത് ഏകദേശം 600 കിമീറ്റര്‍ വിമാനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചാണ് ബടിന്‍സ്‌കി ജോലിചെയ്യുന്നത്The man who takes a plane to work every daySubscribe to News60 : https://goo.gl/uLhRhU Get More AnweshanamRead: http://www.Anweshanam.com/ Like: https://www.facebook.com/Anweshanamdo... Follow: https://twitter.com/anweshanamcom

Tags

The man who takes a plane to work every day ware china pots slipware terracotta wares bowl casserole ceramic container cup mug pitcher plate platter porringer pot pottery salver saucer tray vessel crackleware earthenware ceramics enamel enamelware dish porcelain China firm bent stated rooted pat intent regular fixed settled certain rigid usual agreed weak moving soft located solid situate stiff placed stable strict sited jelled broken fit mien hang air turn port single setting scene scenery flats series array lot batch crowd gang bunch crew circle body bundle outfit band clique mob kit class clan clutch camp sect push clump pack gaggle one head fix lay put apply post wedge point lock affix rest seat plop lodge plant park train stick plank level plunk mount aim cast embed leave move take unfix go up rise end halt name make rate price value allot ruin keep ask jelly clot cake jell gel thin melt drop sink dip grow begin raise abet provoke foment whip up set on stir up cease stop accepted chronic common conventional customary established everyday expected general habitual ordinary orthodox routine set traditional typical accede accept accommodate adapt adjust agree allow approve bow to buy cave in come across come around comply concur conform consent cry uncle cut a deal ditto give in give out go along jibe okay pass play ball reconcile roll over and play dead say uncle shake on submit subscribe yes yield determined hanging tough hard-nosed immovable inexorable inflexible insistent intransigent obdurate relentless resolute set in stone standing pat stubborn unbendable unbending uncompromising unrelenting unshakable unswayable align balance bring into line calibrate connect correct fine-tune focus grind improve improve accommodate mend overhaul polish put in working order readjust rectify regulate renovate repair service sharpen square tighten troubleshoot tune up assert asseverate attest aver avouch avow certify cinch clinch confirm cross heart declare guarantee have a lock on ice insist lock up maintain nail down predicate profess pronounce put on ice ratify repeat rubber-stamp say so state swear swear on bible swear up and down testify vouch witness acknowledge acquiesce admit be of the same mind bury the hatchet buy into check clinch the deal come to terms concede engage give blessing give carte blanche give green light give the go-ahead go along with grant make a deal pass on permit recognize see eye to eye settle side with sign take one up on accustomed adamant affirm sets Set ship dump convey hold keep buy address consign direct dispatch drop embark export forward freight go aboard haul move put on board remit route shift ship out smuggle transfer transmit bootleg deal hide moonshine pirate push run run contraband run rum snake in Export forward leading prior first earlier early foremost in front last motion impetus headway halt decline retreat block stop failure rise step gain boost break loss hike stake loan bite credit score take touch deposit floater propel storm progress promote speed achieve march proceed launch drive dispatch elevate conquer hasten quicken go ahead move up go forth move on press on push on hinder cease retard recede hold keep turn yield offer benefit push further plug urge splash ballyhoo suggest serve submit adduce foster proffer hype puff allege spot cite present hide hurt pay lend borrow raise grow grade prefer uplift thrive lessen spurn reduce fail lose lower advance dust expedite fire up gun hammer on hurry impel lay a patch lay rubber make tracks nail it open up peel rubber precipitate put on afterburners put pedal to metal railroad rev rev up roll speed up spur step on gas step up stimulate tool amelioration betterment elevation growth improvement preference preferment prelation upgrading anabasis progression acquaint advise announce apprise beat the drum for bill blazon build up circularize communicate declare disclose display divulge drum endorse exhibit expose flaunt get on soapbox for hard sell herald inform make a pitch make known notify pitch press agent proclaim promulgate put on the map reveal show soft sell sponsor tout uncover unmask argue for back be in corner bless bolster brace up campaign for champion countenance defend encourage favor get on bandwagon give a leg up give a lift go for go to bat for go with hold with justify plead for plump for press for propose recommend ride shotgun for root for run interference for say so side speak for spread around stump for support uphold vindicate affirm asservate aver avouch avow charge depose lay maintain plead profess put forward recite recount state testify accelerate advancement advertise advocate fray fight action war flap run-in affray brush mix-up calm accord truce peace cope resist repel oppose contend buck duel engage clash contest defy battle strive dispute yield agree run combat conflict encounter engagement fighting skirmish warfare argument beef bickering blowup bone of contention brawl controversy embroilment fracas fuss hassle quarrel row rumble set-to squabbling tiff words wrangle advance aggress ambush assail assault bash bat bean beat beset besiege biff blast blister boff bombard boot bop brain bust charge chop down clip clock club cook harm hit hurt infiltrate invade jump kick knock block off knock cold knock for a loop larrup lay siege to light into molest mug overwhelm pounce upon punch raid rush set upon slog soak stab storm strike take the offensive turn on wallop whop attack barrage blitzkreig bloodshed bombing campaign carnage contention crusade havoc hostility onset onslaught press ravage scrimmage significant contact sortie strife struggle agitate argue clamor feud oppugn tug wrestle bound dislodge jerk leap prance start throw traverse trip unseat vault withstand altercation idler slug leech quiet silence sound purr hum buzz whirr drawl strum chant thrum bumblebee drone honey bee killer bee queen bee fizz fizzle hiss murmur ring ringing sibilation whir whisper bombinate bumble reverberate sibilate whiz cantillate carol chorus croon descant doxologize intone recite shout tune vocalize warble TV viewer TV-viewer bystander goof-off inactive person laggard lazy person lazy-bones loafer lotuseater lounger observer slouch sluggard sofa spud spectator spud televiewer television viewer video-gazer viewer drag out extend nasalize prolong pronounce slowly protract utter bee couch potato Drone comic sudden tense affecting breathtaking climactic dramaturgic dramaturgical effective electrifying emotional expressive farcical histrionic impressive melodramatic powerful sensational spectacular startling striking suspenseful the histrionical The son guy sir beau papa swain Mr. uncle woman gentleperson grownup man person animal body brute creation critter fellow individual living being living thing lower animal mortal party personage quadruped soul varmint earth dweller humankind tellurian accouter adorn appoint arm array attire deck deck out decorate dress endow feather nest fit out fix up furnish gear gear up heel implement line nest outfit prep prepare provide qualify ready rig set up stake stock supply turn out Mrs. being character child creature dude entity existence human being material matter number self singleton somebody something stuff substance type unit adult earthling equip grown-up Man MAN which that fact that one that other the one in question who that Who W.H.O. who's Who's cut haul gate part debt whole loss capture earn seize receive win reach pick up accept collect arrest have grab hold grip grasp ensnare handle secure clutch acquire obtain snatch catch attain strike snag entrap abduct reap collar clasp pull in take in prehend haul in refuse reject avoid dodge free let go lose spend give offer fail drop loose miss stop keep add lift snare nail nip nab swipe annex pluck pocket filch snitch pinch borrow weaken insert lower return draw pick get cull elect hire book rent gain mark lease sell cancel fire welcome stand suffer stomach brook hack bear weather abide contain swallow undergo brave hang on take it hang in let in shun feed drink meal down eat enjoy play like make work serve bring exert assume behave react admit treat sense effect relish hate lack need ignore want idle direct halt take forget leave feel see expect follow think know gather regard reckon deem see as beat succeed operate prevail triumph lead move back drive usher tote lug jag cart pilot buck trek ride gun guide tour truck steer ferry fetch heel pack stay bewitch allure please delight charm wile attract tire repel bore ask crave remove deduct raise dupe gull bilk trick fiddle con cozen derive acknowledge be big about bear with concede consent defer endure hang in there hang tough live with put up with sit tight stand for tolerate withstand acquiesce agree assent bow capitulate defer to don't make waves don't rock the boat fit in go along with play the game recognize respect sit still for submit to yield to ABCs annal blow by blow bulletin chronicle detail explanation history lowdown narration narrative play by play recital report run-down score story tab tale the picture the whole picture version access achieve amass bring in buy cop corral get hands on get hold of hustle land latch onto lock up procure promote rack up scare up take possession of wangle be big on bless enter entertain give access give the nod give thumbs up grant harbor house initiate introduce let lodge okay permit shelter sign sign off on account even flat plain flush uneven broken rough upright degree grade face facet sphere craft ship jet crate bird aeroplane airbus aircraft airliner airship cab kite plane ramjet air ship airplane barge blimp boat bottom shipping spacecraft vessel watercraft zeppelin amount amplitude caliber dimension division expanse extent gauge gradation height intensity interval length limit line link mark notch period point proportion quality quantity range rate ratio reach rung scale scope severity shade size space stage stair standard step stint strength tenor term tier alike balanced consistent constant continual continuous direct equal homogenous horizontal level matching metrical parallel planate plumb proportional regular right same smooth square stabile stable steady straight surfaced true unbroken unchanging undeviating unfluctuating uninterrupted unvaried unvarying unwavering unwrinkled align equalize flatten lay match pancake regularize roll stabilize symmetrize uniform angle appearance character feature front hand obverse part phase side slant switch twist task trial job effort stint drudge toil moil stress grind sweat push muscle pains fun loss duty art office trade thing skill slot walk gig craft racket line pastime hate hobby failure act piece opus deed ruin pursue manage drive try strive slave scratch freelance dig ply labor moonlight strain slog report hustle carry on take on do a job peg away plug away laze stop idle relax rest use run move serve take force wield react tick cause cease pause refuse ignore fail halt stay lose let go forget make farm dress knead till shape tend mold avocation bag ballgame bit endeavor enterprise entertainment game occupation project scene scheme stunt trip undertaking venture work zoo action activity auspices channel efficiency influence instrument instrumentality intercession intervention means mechanism mediation medium operation organ vehicle clarify conform correlate correspond crack deal with dope dope out elucidate fill fit lick measure up meet pass qualify satisfy suffice suit unzip work through appointee assignment berth candidate delegate employment nominee officeholder place post representative situation station aim ambition ambitiousness craving desire direction dream eagerness fire in the belly hankering inclination longing object objective passion pursuit right stuff urge vocation wish yearning account advantage answer be adequate benefit fulfill profit agency appointment aspiration avail WORK Work whole each one none any bar none barring no one complete each and every entire every every bit of every single sum total totality a pop a shot a throw all aside by the individually per per capita per head per person per unit proportionately respectively separately singly without exception absolute all-out comprehensive consummate downright full full-blown full-scale gross inclusive integral out-and-out outright overall perfect plenary positive sheer sweeping thoroughgoing totalitarian unconditional undisputed undivided unlimited unmitigated unqualified unreserved unrestricted utter accomplished aggregate choate completed concentrated conclusive exclusive exhaustive fixed fulfilled full-length in one piece rounded unabbreviated unabridged uncut unexpurgated each Every light daylight bright sunshine sunlight daytime night term time prime age years epoch cycle nadir aeon blue moon century date day duration era generation interim interval life lifetime millennium span course hour juncture moment period quarter reign spell stage while year aurora dawn daybreak during the day light of day sunrise days eon breed contemporaries crop peers rank step times acme culmination height high point high spot peak pinnacle prime time salad days zenith heyday Day deputy sheriff fuzz lawman flatfoot cop marshal lawwoman trooper officer flic gendarme officer of the law patrolman patrolwoman peace officer police officer policeman policewoman the man constable detective law enforcement agent meter maid military police mounted police officer police woman traffic officer arm of the law carabiniere law enforcer The Man the Man daily steadily day by day day in day out every day regularly day after day everyday
  Email Video to Friends   Receive Emails for Similar Videos

Email:

  Repeat and Loop Video   Link to Video   Create Short URL  Publish Text About This Video   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Videos For You

Related